Sunday, 6 November 2016

Ավետիք Իսահակյան

«Մարդն այնքան մեծ է, որքան մեծ են նրա երազները...Արվեստը երազի իրականացումն է: Իրականությունը անցնող կյանք է. արվեստն է հավերժականը, ճշմարիտը»։

No comments:

Post a Comment