Sunday 10 May 2015

Հերման Հեսսե

«Յուրաքանչյուրն իր հոգու խորքում հասկանում է, որ ինքասպանությունը թեև ելք է, բայց փոքր-ինչ ստոր և ոչ օրինական պահեստային ելք, որ, ըստ էության, ավելի ազնիվ, ավելի գեղեցիկ է հաղթվել և ընկնել հենց կյանքից, քան՝ սեփական ձեռքով» («Տափաստանի գայլը»):

No comments:

Post a Comment