Saturday 2 August 2014

Գեյլորդ Հո «Մենք երկուսով»

Ճապոնացի քանդակագործ Գեյլորդ Հոյի (ծնվ. Է 1950թ.) «Մենք երկուսով» քանդակը խորհրդանշում է սիրող սրտերի միասնության գաղափարը: Իրար սիրող տղամարդն ու կինը զգում են միմյանց ամեն մի զգացումը, շունչը ու նույնիսկ` միտքը: Հոն փորձել է ցույց տալ, որ նրանք կապված են հավերժական թելերով, մի մարմին են ու անբաժան են:

No comments:

Post a Comment